می توانید برای مشاهده ی فعالیت های کلاسی و اخبار کلاس به لینک"صفحه ی اختصاصی اخبار کلاس و مطالب غیر درسی"مراجعه کنید.

لینک دوستان:

ارگ پیشگامان(دبیر مطالعات)

دبیرستان پیشگامان اندیشه دوره ی اول متوسطه(مدرسه ی ما)

مرکر نوآوری های آموزشی مرآت

علوم تجربی نوین(دبیر علوم)

کلک زرین گتوند(دبیر ادبیات)